Lead Auditor "Environment Management System (EMS)"

Registration No. LAE89 002
Name Mr Shashikant Balkrishna Gavaskar
Address 52A, AdiShankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai -Mumbai - 400 072
Tel No. N.A
Mobile No. 7506646593, 9820617163
Fax No. N.A
Email gavaskar.shashi@yahoo.com
Certificate Validity Dec-31-2019